ฟรีเว็บ
 • ประวัติของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด •

                

1 มกรคม 2524

นายบริบูรณ์ บุญหนุน เป็นผู้ชักชวนรวมกลุ่มเพื่อประชุมจัดตั้ง เป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน30 เมษายน 2524จัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนวิทยาลัยครูเชียงใหม่”  มีสมาชิก 108 คน
เงินสะสม 8,860.00 บาท19 มีนาคม 2525ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2524


15 ธันวาคม 2526สมัครเป็นสมาชิกสมทบของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.)
หนังสือรับรองเลขที่ 1301715 ธันวาคม 2526สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการเงินกู้ (สก.1) ของ ช.ส.ค.


30 พฤศจิกายน 2528


ประชุมสมาชิกเพื่อเตรียมการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์


14 กุมภาพันธ์ 2528สหกรณ์ฯ รับโอนกิจการจากกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนวิทยาลัยครูเชียงใหม่ มีทุนเรือนหุ้น 743,410.00 บาท
ทุนสำรอง 10,913.32 บาท ทุนสะสมตามข้อบังคับ 29,730.03 บาท ลูกหนี้เงินกู้ 792,200.00 บาท
เครื่องใช้สำนักงาน 3,463.46 บาท เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,463.46 บาท มีกำไรสุทธิรอการจัดสรร
เข้าทุนต่าง ๆ ตามข้อบังคับจำนวนเงิน 17,420.11 บาท


18 กุมภาพันธ์ 2528นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช้างเผือก จำกัด”
(ประเภทออมทรัพย์) ซึ่งในอนาคตคาดหวังไว้ว่าจะขยายการรับสมาชิก  จึงได้ใช้ชื่อนี้18 กุมภาพันธ์ 2528เป็นสมาชิกของ ช.ส.ค. ประเภทสมาชิกสามัญ เลขทะเบียนสมาชิก ส.97/252818 พฤษภาคม 2528ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก (ประชุมใหญ่ภายใน 90 วัน หลังจากที่นายทะเบียนสหกรณ์  รับจดทะเบียน)15 กันยายน 2528สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการเงินสะสม (สก.2) ของ ช.ส.ค.1 มีนาคม 2532สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการกองทุนสมทบ (สก. 5) ของ ช.ส.ค.10 เมษายน 2533สมัครใช้บริการสวัสดิการความมั่นคง (สก. 4) ของ ช.ส.ค.


15 พฤษภาคม 2538นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ครั้งที่ 1 เพื่อสอดคล้องพระราชบัญญัติ
พ.ศ. 2511 ตามเลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.05023812 เมษายน 2542มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ (พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542)18 สิงหาคม 2543ให้บริการเกี่ยวกับ พรบ.รถ กับ บริษัทไทยศรีประกันภัย จำกัด


29 มีนาคม 2544นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ครั้งที่ 2  เพื่อสอดคล้องพระราชบัญญัติ
พ.ศ. 2542 ตามเลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.178144

30 เมษายน 2547นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ครั้งที่ 3 โดยเปลี่ยน ใช้ข้อบังคับ
ฉบับใหม่ เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.014647 แทนข้อบังคับฉบับเดิมเลขที่ อ.178144 และเปลี่ยนชื่อเป็น
“สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด” (ประเภทออมทรัพย์)

10 พฤษภาคม 2549นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ครั้งที่ 4 โดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับฉบับใหม่
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 5000002325494 แทนข้อบังคับฉบับเดิมเลขที่ อ.4/2528 / อ. 014647
ชื่อเป็น“สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด” (ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน)


1 กุมภาพันธ์ 2553


ช.ส.ค. ประกาศใช้สวัสดิการเงินสะสม (สก.2) เป็นการขอรับเงินสวัสดิการล่วงหน้าสมาชิกอาวุโส


20 พฤษภาคม 2556นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ครั้งที่ 5
โดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับฉบับใหม่
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 500000725566
แทนข้อบังคับฉบับเดิมเลขที่ 5000002325494


                                                                                                                                                                                                                 

 

ประธานคณะกรรมการดำเนินการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงประจุบัน

ชุดที่ 1 – 2

นายจันทร์แก้ว

เมืองใจ

2524 – 2525

ชุดที่ 3

นายนิราศ

วัฒนานิวัต

2526

ชุดที่ 4 – 5

นายสัมพันธ์

จันทร์คำอ้าย

2527 – 2528

ชุดที่ 6 – 7

นายบุญรัตน์

เกษมพิทักษ์พงค์

2529 – 2530

ชุดที่ 8 – 9

นายประจักษ์

เข็มมุกด์

2531 – 2532

ชุดที่ 10

นายบริบูรณ์

บุญหนุน

2533

ชุดที่ 11

นายวีระ

คำวิเศษณ์

2534

ชุดที่ 12 – 14

นางสมผิว

ชื่นตระกูล

2535 – 2537

ชุดที่ 15 – 20

นายประจักษ์

เข็มมุกด์

2538 – 2543

ชุดที่ 21 – 22

นายประคอง

ฤกษ์วันเพ็ญ

2544 – 2545

ชุดที่ 23 – 24

นายประจักษ์

เข็มมุกด์

2546 – 2547

ชุดที่ 25

นายมนัส

แสงเรือง

2548

ชุดที่ 26 – 29

นายประจักษ์

เข็มมุกด์

2549 – 2552

ชุดที่ 30 – 31

นางกัลยา

หงษาวงค์

2553 – 2554

ชุดที่ 32

นายมนตรี

ศิริจันทร์ชื่น

2555การเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ 
   
   
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จำกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  อาคาร 11 ชั้น 1
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์  053-215-433  โทรสาร 053-215-433  
E-mail 
credit@cucmru.com